Новини
12.07.2012

С целью обеспечения високого сервиса  обслуживания клиентов и качества продукции ПАО «ЗБПХ» запустил процесс внедрения системы контроля качества ISO 9000:2008.

 

22.05.2012

 ПАО «Завод бытовой и промышленной химии» увеличил ассортимент продукции промышленной химии новыми  дезинфицирующими средствами. 


 

Проведення річних загальних зборів акціонерів
20.03.2012

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ»

 

Публічне акціонерне товариство «ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ», що знаходиться за адресою: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 6 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2012 року об 11 годині 00 хв, за адресою: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд. № 18, актовий зал.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2012 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.     Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

2.     Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.     Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4.     Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).

5.     Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2011 рік.

6.     Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.

7.     Визначення співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу Товариства станом на кінець 2011 фінансового року.

8.     Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

9.     Затвердження плану розвитку Товариства на 2012 рік.

10.   Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних правочинів.

 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, буд. №6, приймальня

 Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Титула Віктор Іванович.

Довідки за телефоном (044) 407-65-69

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2011 р.(тис. грн.)

Найменування показника 

період

звітний

попередній

Усього активів  

7406

7614

Основні засоби  

3217

3527

Довгострокові фінансові інвестиції 

5

5

Запаси 

2651

2243

Сумарна дебіторська заборгованість  

1411

1785

Грошові кошти та їх еквіваленти 

122

54

Нерозподілений прибуток

(1754)

(805)

Власний капітал 

3011

3011

Статутний капітал 

123

123

Довгострокові зобов'язання 

1232

1232

Поточні зобов'язання 

4794

4053

Чистий прибуток (збиток) 

(949)

(1221)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

123 12155

123 12155

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

95

97

 

 

Популярні статті
28.05.2010

ПАТ «Завод промислової та  побутової хімії»   (до квітня 2010 року мав назву ЗАТ Київський експериментальний завод побутової хімії) розробив та випробував новий дезинфікуючий засіб «Професіональний Л2-07» з двома дезинфікуючими агентами

02.02.2012

Начиная со второй половины прошлого века крупнейшие мировые торговые сети активно начали практиковать собственные торговые марки (СТМ).


Создание сайта © Global Vision